مديريت آموزش

مديريت آموزش

آموزش سازمانی به لحاظ وجود نارسایی در فرآیندهای کاری و رفتاری اهمیت دارد واین به خاطر آن است که از طریق آموزش جهت دار و اثربخش می تواند درمفروضات ذهنی کارکنان نوسازی و رفتارهای جدیدی را در سازمان ایجاد و جاری کرد. پایداری کیفیت خدمات و محصولات سازمان ها با استانداردهای مختلف ایجاد و تدوام پیدا می کند. برای پایدارتر و عمیق تر کردن کیفیت و کسب مزیت رقابتی در سازمان لازم است روی کارکنان در ابعاد مختلف سرمایه گذاری صورت گیرد. با مدیریت علمی می توان روی منابع انسانی به خوبی سرمایه گذاری را انجام داد و خمیر مایه اصلی کیفیت را در سازمان ایجاد کرد. مدیریت آموزش زمانی می تواند به اهداف سازمان جاری وپیاده سازی و تضمینی برای ادامه آن وجود داشته باشد. بنابر این لازم است اقدامات آموزشی استاندارد شود، بر این اساس استاندارد عمل کردن در مدیریت آموزش ضرورت اساسی دارد.

در همین راستا شرکت برهان جویان نامور، آمادگی دارد تا با اجرای خدمات ذیل شما را در این راه یاری نماید :

  • طراحی و استقرار نظام مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 10015
  • طراحی و استقرار نظام مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 21001
  • طراحی و استقرار نظام سنجش اثربخشی آموزش بر مبنای مدل Kirk Patrick