ابزارهای مديريت آموزش و منابع انسانی

ابزارهای مديريت آموزش و منابع انسانی

  • تشریح الزامات نظام استخدام بر مبنای استاندارد ISO 30405
  • تشریح الزامات نظام حاکمیت منابع انسانی بر مبنای استاندارد ISO 30408
  • تشریح الزامات نظام برنامه ریزی منابع انسانی بر مبنای استاندارد ISO 30409
  • تشریح الزامات نظام مدیریت منابع انسانی بر مبنای استاندارد ISO 34000
  • تشریح روش سنجش سبک شخصیت (مصاحبه استخدام) بر مبنای مدل MBTI
  • تشریح الزامات نظام مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 10015
  • تشریح الزامات نظام مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 29990
  • تشریح نظام سنجش اثربخشی آموزش بر مبنای مدل Kirk Patrick