مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

هنگامی که صحبت از منابع انسانی به عنوان پر ارزشترین منبع در اختیار هر سازمانمطرح می شود، لزوم توجه به مبحث سیستم مدیریت منابع انسانی نیز مطرح می شود. توجه به ارزش ذاتی منابع انسانی در کنار مدیریت منابع انسانی مفهوم می یابد. در حقیقت این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. تا جایی که می توان این دو عامل را به عنوان دو بال رشد و توسعه ی سازمانی در نظر گرفت راهکارهای ذیل یاری رسان شما در دستیابی به این مهم خواهد بود

  • طراحی و استقرار نظام استخدام بر مبنای استاندارد ISO 30405
  • طراحی و استقرار نظام حاکمیت منابع انسانی بر مبنای استاندارد ISO 30408
  • طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی منابع انسانی بر مبنای استاندارد ISO 30409
  • طراحی و استقرار نظام مدیریت منابع انسانی بر مبنای استاندارد 34000
  • طراحی و استقرار روش سنجش سبک شخصیت (مصاحبه استخدام) بر مبنای مدل MBTI