سبك رهبری (رفتار)

سبک رهبری (رفتار)

سبک‌های رهبری برای معرفی روش جدیدی از تفکر شکل گرفته‌اند که به محققان کمک می‌کند بر حوزه‌های مشکل دار تمرکز کنند، به شاغلان در تصمیم‌گیری کمک کنند و مبنایی برای پیش‌بینی موقعیت‌هایی ارائه دهند که ممکن است هنگام استفاده رهبران از رفتارهای خاص اتفاق بیفتد. مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه‌ای است. روش و سبکی که مدیران اعمال می‌کنند، قطعا می‌بایست با سطح بلوغ و توانایی زیردستان و نیز اهداف تعیین شده متناسب باشد. برخورد و رفتار مناسب با میزان بلوغ سازمانی، زمینه انگیزش و تمایل لازم جهت به‌‌کارگیری توان کارکنان را فراهم می‌آورد و باعث بهبود و تقویت سازمان ها در دستیابی به اهدافشان می‌گردد. بلوغ‌سازمان، توانایی حفظ و توسعه دستاوردهای آن دربلندمدت و در نتیجه تداوم رضایت همه ذینفعان است. با ارزیابی بلوغ سازمان می‌توان ساختار، روش‌ها و فرآیندها را چابک، به‌روز و ساده نمود. ارزیابی وضعیت کنونی سازمان، همواره تصویر روشنی از مسیر رشد آتی را برای مدیران مشخص می‌سازد تا مبنای برنامه‌ریزی برای ارتقاء سطح بلوغ سازمان قرار گیرد.

کارشناسان مجرب ما، در اجرای موضوعات ذیل همراه شما خواهند بود:

  • طراحی نظام سنجش سبک رفتار بر مبنای مدل LSI
  • طراحی نظام سنجش سبک رفتار بر مبنای مدل DISC