ابزارهای مديريتی

ابزارهای مديريتی

  • تشریح خطوط راهنمای تداوم کسب وکار بر مبنای استاندارد ISO 22301
  • تحلیل کسب و کار بر مبنای راهنمای BABOK
  • تشریح الزامات نظام اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004
  • تشریح الزامات نظام رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002
  • ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل بازخورد 360 درجه
  • تشریح متد کارت امتیازی متوازن (BSC)
  • تشریح ابعاد مدل EFQM
  • تشریح ابعاد مدل INQA
  • تشریح روش اندازه گیری بلوغ فرآیندهای سازمان بر مبنای مدل Philips