نظامهای مديريتی

نظامهای مديريتی

  • تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
  • تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001
  • تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001
  • تشریح الزامات نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS
  • تشریح الزامات نظام مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001
  • تشریح الزامات نظام مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر مبنای استاندارد ISO/TS 29001
  • تشریح الزامات نظام مدیریت کیفیت در صنایع خودرو بر مبنای استاندارد IATF 16949
  • تشریح نظام مدیریت ریسک بر مبنای استانداردهای ISO 31000 و ISO 17776