عارضه يابی و مديريت عملكرد

عارضه يابی و مديريت عملكرد

انجام فعالیت عارضه یابی به عنوان گام اولیه درتعریف اقدامات لازم برای توسعه ظرفیت مدیریت ونظام های مدیریتی و اصلاح عملکرد سازمان فعالیتی بسیار ضروری و گامی کوچک از یک پروژه استراتژیک در سازمان است. لزوم توفیق این امر، حمایت مدیران ارشد سازمان است. حرکت بهبود و توسعه در یک سازمان زمانی صحیح و اثربخش خواهد بود که با شناخت درست و واقعی نقاط قوت و نقاط ضعف فعلی یک سازمان یا شرکت و فرصت ها و تهدیدهای محیطی آن آغاز شود. فهم و درک مناسب، معتبر و قابل اتکای یک سازمان نیازمند چارچوب مفهومی صحیح، علمی و منسجم است و بدون وجود آن، نتایج بررسی و شناخت، معتبر و قابل دفاع نخواهد بود. نتیجه فرآیند عارضه یابی، فهرست مشکلات مهم بنگاه ودر نهایت پیشنهادهایی برای رفع آنها است.

در همین راستا شرکت برهان جویان نامور آمادگی دارد تا با اجرای خدمات ذیل شما را در این راه یاری نماید :

  • عارضه یابی و طراحی نظام سنجش مدیریت عملکرد سازمان
  • عارضه یابی و طراحی نظام سنجش مدیریت عملکرد منابع انسانی