رهبران ما

رهبران ما

سعید میر حسینی

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • مالک فرآیندهای مديريت بازار و بازاريابي ، مديريت سرمايه هاي انساني و مديريت تغيير و بهبود
 • کارشناس مهندسی صنایع
 • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
 • 19 سال تجربه مشاوره در حوزه های مدیریت و مهندسی صنایع
 • 14 سال تجربه در ممیزی سیستم های مدیریت
 • ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران
 • مدرس ابزارها و نظامهای مدیریت

 

عباس محمدخانی

 • مالک فرآیندهای اجراي پروژه ها و آموزش
 • دکترای مهندسی صنایع
 • 19 سال تجربه مشاوره در حوزه های مدیریت و مهندسی صنایع
 • 12 سال تجربه در ممیزی سیستم های مدیریت
 • روانشناس صنعتی
 • مدرس ابزارها و نظامهای مدیریت

 

عبدالله نجفی

 • مالک فرآیند كنترل عملكرد
 • کارشناس مهندسی صنایع
 • 15 سال تجربه مشاوره در حوزه های مدیریت
 • ارزياب رسمي جايزه ملي تعالي مديريت پروژه
 • مدرس ابزارها و نظامهای مدیریت

 

آلان دادفر

 • مالک فرآیندهای مديريت منابع
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع
 • 15 سال تجربه مشاوره در حوزه های مدیریت و مهندسی صنایع
 • 8 سال تجربه در ممیزی سیستم های مدیریت
 • مدرس ابزارها و نظامهای مدیریت

 

فاطمه میرحسینی

 • رئیس هیئت مدیره
 • مالک فرآیندهای سیاستگذاری، مالي و کنترل ريسک
 • کارشناس ارشد مهندسی شیمی
 • 15 سال تجربه مشاوره در حوزه های مدیریت
 • مدرس ابزارها و نظامهای مدیریت